WC NET Style Crystal Green Exotic WC závěs 36,5 g

  PeMi kód: 418322 EAN: 8003650014771
  Běžná cena s DPH: 49,90 Kč
  Sleva na zboží: 30%
  DPH: 21%
  Skladem 85 ks.
  34,90 Kč

  WC NET Style Crystal Green Exotic WC závěs 36,5 g


  Unikátní technologie pro krásný vzhled a účinnou hygienu při každém
  spláchnutí. Stylový zaoblený držák na blok, který se po celou dobu používání
  nemění. Vždy stylové, po celou dobu používání, s krásnými barvami.


  Vlastnosti WC bloku:  • dlouho trvající vůně od prvního do posledního spláchnutí

  • sofistikovaná parfemace vyvinutá v nejlepších parfemářských
   laboratořích

  • dává vaší toaletě styl

  • zaručuje 100% hygienu

  • inovativní klec s moderním a elegantním květinovým designem

  • speciální technologii skrývá uvnitř obalu

  • superpěna s aktivním kyslíkem

  • pro maximální hygienu a dlouhotrvající vůni

  • moderní, inovativní a VŽDY KRÁSNÉ

  • skryje spotřebu čisticí tablety


  Návod k použití:

  Pro maximální účinnost zavěste držák s
  blokem na okraj mísy tam, kde je tok vody nejsilnější.


  Složení:

  >30% aniontové povrchově aktivní látky,
  <5% fosfonáty, bělící činidla na bázi kyslíku, parfémy.


  Bezpečnostní upozornění
  GHS05 - korozivní a žíravé látky


  Obsah nebezpečných látek: Reaction product of Benzenesulfonic acid, 4-C10-C13-sec-alkyl derivs. and Benzenesulfonic acid, 4-
  methyl- and sodium hydroxide SODIUM OLEFIN SULFONATE


  Signální slovo: Nebezpečí


  H315 - Dráždí kůži.

  H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
  vyplachování.

  P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224
  919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

  P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  Třídy nebezpečnosti:

  GHS05

  Ke stažení:

  Bezpečnostní list

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Čističe na wc » Závěsné tuhé, tablety

  Zpět