WC NET Energy gelový čistič odpadů 1L

PeMi kód: 421849 EAN: 8004050036486
Běžná cena s DPH:
DPH: 21%
Skladem 14 ks.
79,00 Kč

WC NET Energy gelový čistič odpadů 1L


WC net professional gel na ucpané odpady 1 l je gelový
přípravek na pročištění odpadů. Dobře rozpouští organické materiály, kuchyňské
zbytky a vlasy. Odstraňuje veškeré usazeniny a chrání odpadní potrubí. Bezpečný
pro všechny typy odpadů.


Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky


Obsah nebezpečných látek: Obsahuje: < 5% neiónové povrchovo aktívne látky, bieliace činidlá na báze chlóru, mydlo,
polykarboxyláty.


Signální slovo: Nebezpečí


EUH206 - Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky. Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor).

H290 - Může být korozivní pro kovy.

H314 - Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P301+P330+P331 - PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení.

P303+P361+P353 - PŘI STYKU S KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou/osprchujte.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P310 - Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224
919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P405 - Skladujte uzamčené.​​

Třídy nebezpečnosti:

GHS05

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Ke stažení:

Bezpečnostní list

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » ODPADY, SEPTIKY, CHEMICKÉ WC » Odpady

Zpět