Polykar Finiš stříkací tmel, dvousložkový polyesterový + tužidlo, 1 kg Doprodej, EXP. 06/21

PeMi kód: 538990 EAN: 8594007011791, 8594007011791
Běžná cena s DPH: 350,00 Kč
Sleva na zboží: 26%
DPH: 21%
Skladem 1 ks.
259,00 Kč

Stříkací tmel určený k vytvoření rovnoměrné vrstvy tmelu, která je potřebná
před nástřikem plniče a následně vrchního laku na automobilových karoseriích a 
jiných kovových plochách a sklolaminátových nástavbách a dílech. Po vytvrzení
tvrdý, houževnatý, odolný v ohybu, úderu, při vibracích a přitom lehce
brousitelný. Vhodný i na povrchy z tvrdého dřeva a MDF desek. Tmel se nesmí
používat na tmelení míst, která přicházejí do přímého styku s potravinami a 
pitnou vodou.


Aplikace a schnutí:

Povrch je nutné zbavit rzi a obrousit
brusným papírem P120. Povrch musí být čistý, suchý, bez prachu a mastnoty. Pro
maximální antikorozní ochranu použijte nejprve epoxidový nebo polyuretanový
základ. Tmel neaplikujte na reaktivní, jednosložkové a nitrocelulózové základy.
Pro aplikaci doporučujeme stříkací trysku 1,8 – 3,0 mm a tlak vzduchu 3-4 bary.
Stříkacím tmelem FINIŠ lze dosáhnou tloušťky suché vrstvy až 1000 µm. Na ředění
tmelu před stříkáním doporučujeme ředidlo POLYKAR Ředidlo polyesterové. Před
použitím je nutné obsah plechovky dokonale rozmíchat!


Tužení:

Tmel se tuží tvrdidlem (CETOX 20, bezbarvá
kapalina) v hmotnostním poměru 100:5: 100 dílů tmelu : 5 dílům tvrdidla –
doporučený poměr pro teplotu 23 °C. Směs se dokonale promíchá a přefiltruje.


Doba zpracovatelnosti:

Tmel je nutné při teplotě 23 °C a 
poměru tužení 100:5 zpracovat do 40 minut. Úpravou poměru tužení lze zčásti
eliminovat vliv teploty na dobu zpracovatelnosti. Při teplotách nižších
(minimálně 17 °C) se doba zpracovatelnosti prodlužuje, při teplotách vyšších se
zkracuje.


Broušení:

Tmel je při teplotě 23 °C a poměru tužení 100:5
zaschlý proti prachu za 60 minut a brousitelný za 120 minut. Zkrácení tohoto
času lze dosáhnout přisušením tmelu při teplotě okolo 60°C. Broušení za sucha
začíná brusným papírem P120 a dokončuje se papírem P150 až P240.


Vrchní nátěry:

Na tmel je možné použít všechny běžné
nátěrové systémy. Tmel odolává teplotám 80 - 110 °C.


Čištění pomůcek:

Znečistěné části pomůcek lze očistit
ředidlem POLYKAR ŘEDIDLO POLYESTEROVÉ nebo nitroředidlem C6000. Očistit lze
pouze nevytvrzený tmel.


Bezpečnostní upozornění

GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: NebezpečíObsah nebezpečných látek

styren, ethylacetát. Obsahuje cobaltum-[bis(2-ethylhexanoát)]. Může vyvolat alergickou reakci.

H315 Dráždí kůži.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním.
H372 Způsobuje poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
P270 Při používání tohoto výrobku nejezte, nepijte ani nekuřte.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.
P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

Třídy nebezpečnosti:

GHS07
GHS08

Produkt najdete v kategoriích:

BARVY » TMELY,SILIKONY » Polykar

Zpět