Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Severochema petrolej 9 l

OMEZENÍ DOPRAVY
1 056 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 872,73 Kč
  • PeMi kód: 103185
  • EAN: 8595009240134
Je určen na svícení v petrolejových lampách a čištění. Obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí.
 

Severochema petrolej je určen na svícení v petrolejových lampách a čištění. Obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí.

Vhodná použití:
Hořlavina do lamp, rozpouštědlo, čistidlo nebo k výrobě čistidel. Dále pak: výroba látky, distribuce látky, výroba a  přebalování látek a směsí, použití v nátěrech, použití v čistících prostředích, mazivo, kovoobráběcí kapalina, válcovací olej, lampový olej, podpalovač (Barbecue), technické kapaliny, silniční a stavební aplikace, jiná spotřebitelská použití, laboratorní práce. Dále lze výrobek použít k čištění, částečnému odmašťování a k dalším aplikacím, kde je použití petroleje předepsáno výrobcem.

Petrolej na svícení:
přípravek obsahuje vybranou frakci petroleje se sníženou čadivostí. Uchovávejte lampy naplněné touto kapalinou mimo dosah dětí. Jediný doušek oleje do lamp nebo dokonce sání knotu lampy může vést k životu ohrožujícímu poškození plic.

Výrobek nesmí být použit nebo nabízen k prodeji pro pohon motorů nebo k  výrobě pohonné hmoty či maziva nebo pro výrobu tepla.

Složení:
Petrolej je směs uhlovodíků od C11 až po C14, obsahuje n-alkany, isoalkany, cyklické uhlovodíky, < 2% aromatických uhlovodíků s rozpětím bodu varu od 180°C do 280°C. Obsahuje pod 0,1% benzenu. Registrace REACH: 01-2119456620-43-xxxx.

Bezpečnostní upozornění
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Uhlovodíky, C11-C14, n-alkany, isoalkany, cyklické, < 2% aromátů (ES: 926-141-6)

H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně) P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P331 NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS08

Ke stažení

Bezpečnostní list

Technický list

⇡ Zpět nahoru ⇡