Pedik antiperspirant sprej na nohy 90ml

PeMi kód: 100228
Běžná cena s DPH:
DPH: 21%
Skladem
59,90 Kč

Pedik antiperspirant sprej na nohy 90ml


Rychleschnoucí sprej je určený k dennímu ošetření
nohou
. Obsahuje Tea Tree Oil, který má osvěžující a
regenerační účinky. Je vhodný při potížích s nadměrným pocením a při zápachu
chodidel. Lze jej použít i při únavě nohou.Návod na použití:


Sprej nastříkejte rovnoměrně na nohy po jejich umytí nebo koupeli,
nejlépe ráno i večer.


Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky


Signální slovo: Nebezpečí


H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P273 - Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.​

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

KOSMETIKA » TĚLOVÁ KOSMETIKA » Péče o nohy » Spreje

Zpět