Lysol Svěží vůně dezinfekce ve spreji, 400 ml

  PeMi kód: 544080 EAN: 5999109521200
  Běžná cena s DPH: 174,03 Kč
  Sleva na zboží: 13%
  DPH: 21%
  Skladem
  151,00 Kč

  Sprej má snadné a pohodlné použití, není potřeba stírat nebo oplachovat. Je možné ho využít na více než 100 povrchů.


  Dezinfekční přípravky Lysol zabíjí 99,9 % bakterií a
  virů, včetně viru způsobující onemocnění
  covid-19
  . Napomáhají tak při prevenci šíření chorob, zároveň bojují se
  zápachy a osvěžují vzduch tak, že váš domov bude vonět svěžestí.


  Lysol sprej má snadné a pohodlné použití, není potřeba
  stírat nebo oplachovat. Je možné ho využít na více než 100 povrchů od toalet,
  kuchyňských ploch, dětského kočárku a mobilního telefonu až po polštáře,
  čalounění nebo vložky do bot.


  Prokázaná účinnost proti:  • SARS-Cov-2,

  • viru chřipky typ A a B,

  • Rotavirus WA - hlavní příčina infekčního půjmu u dětí,

  • Escherichia coli (zažívací trakt) a Staphylococcus Aureus (zlatý
   stafylokok),

  • Rhinovirus - hlavní příčina běžného nachlazení/rýmy,

  • Respiratory Syncytial Virus (RSV): hlavní příčina respiračního onemocnění
   u dětí,

  • Herpes Simplex (herpes virus) Typ 1 a 2.


  Klíčové vlastnosti Lysol dezinfekce ve spreji:  • Přináší rychlou a účinnou likvidaci choroboplodných zárodků.

  • Zabíjí 99,9 % virů, bakterií a plísní (na neporézních površích).

  • Zabíjí virus chřipky a nachlazení.

  • Odstraňuje bakterie tvořící zápach a osvěžuje místnost.

  • Vhodný k použití na více než 100 povrchů v domě.

  • Se svěží vůní.


  Použití Lysol dezinfekce sprej:


  Řádně protřepejte nádobou, držte ve vzdálenosti 15-20 cm od 
  předčištěného povrchu a nastříkejte na povrch, dokud nebude pokryt mlžným
  sprejem.


  Když budete používat na měkkém povrchu, tkanina by neměla být přípravkem
  nasycena. Umožněte oschnutí na vzduchu. Není třeba stírat. Po použití na 
  površích přicházejících do styku s potravinami opláchněte vodou. Pro
  účinnou likvidaci bakterií nechte působit 10 minut, pro
  likvidaci virů a plísní 15 minut
  .


  Povrchy mohou mít různou kvalitu. Před použitím vždy vyzkoušejte vhodnost na 
  malé nenápadné ploše. Nepoužívejte na kůži, leštěné dřevo,
  natírané povrchy nebo akrylové plasty. NENÍ URČENO K OSOBNÍMU
  POUŽITÍ
  .


  Upozornění:

  Používejte biocidní přípravky bezpečným
  způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o 
  přípravku.


  Bezpečnostní upozornění

  GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky

  Signální slovo: Nebezpečí


  Obsah nebezpečných látek

  Složení: Účinné látky: ethanol CAS: 64-17-5, 58 g / 100 g; Alkyl(C12-C18)benzyl (dimethyl)amoniové
  soli 1,1-dioxo-1λ-1,2-benzoisothiazol-3(2H)-onu (ADBAS) CAS: 68989-01-5, 0,1 g / 100 g.

  H222 Extrémně hořlavý aerosol.
  H229 Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.
  H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
  P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
  P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.
  P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.
  P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.
  P264 Po manipulaci důkladně omyjte všechny zasažené části těla, například ruce
  P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
  P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
  vyplachování.
  P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
  P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.
  P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


  Třídy nebezpečnosti:

  GHS02
  GHS07

  Ke stažení:

  Bezpečnostní list

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Dezinfekční
  DROGERIE » OSVĚŽOVAČE VZDUCHU » Spreje » Ostatní spreje

  Zpět