Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Jar Platinum All in One Lemon tablety do myčky, 168 ks

938 Kč SLEVA 7%
871 Kč
Skladem
 • Cena bez 21% DPH: 719,83 Kč
 • PeMi kód: 598385
 • EAN: 8006540397794

Jar Platinum All in One Lemon tablety do myčky jsou vlajkovou lodí značky Jar. Účinné složky jsou odděleny ve třech separátních komorách, díky čemuž dojde k jejich uvolnění právě ve správný okamžik. Tableta tak docílí optimální účinnosti.

Tablety do myčky odmašťují, rozkládají i odolné a solně připečené zbytky jídla, pomáhají odstraňovat zašedlost a obnovují původní lesk nádobí, pečují o  sklo i stříbro, čistí filtr myčky a mycí ramena.

Klíčové vlastnosti Jar Platinum tablety do myčky:

 • Vysoce účinné tablety do myčky.
 • S vůní citonu.
 • Odstraní odolné zbytky jídla, mastnotu.
 • Odstraňují zašedlost a navrací původní lesk.
 • Tekuté složky v 3komorovém řešení.
 • Rychlé rozpouštění i při nižších teplotách.
 • Tablety obsahují prostředek na oplachování, s funkcí soli a ochrany skla i stříbra.
 • Balení obsahuje 168 ks (4× 42 ks).
Bezpečnostní upozornění
GHS05 - korozivní a žíravé látky GHS05 - korozivní a žíravé látky

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

Obsahuje Protease. Může vyvolat alergickou reakci

EUH208 Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci. H318 Způsobuje vážné poškození očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. P301+P330+P331 PŘI POŽITÍ: Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

Třídy nebezpečnosti

GHS05

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡