INDUSTROL UNIVERZAL S2013 0,75L červenohnědá 8440

PeMi kód: 100397
Běžná cena s DPH:
DPH: 21%
Skladem
167,00 Kč

Barva syntetická základní antikorozní rychleschnoucí na kov je určena
k základním antikorozním nátěrům oceli pro vnitřní i vnější
prostředí
, zejména pod syntetické a na vzduchu schnoucí nátěrové hmoty,
k nátěrům např. plechových konstrukcí, strojů apod.


Barvu je možné použít i pro nátěry nekovových předmětů, savé podklady je
nutné předem napustit např. lazurovacím lakem Lazurolem
Classic S 1023
.


INDUSTROL S2013 výrobek má vynikající kryvost, vysoký lesk, velmi
dobrou odolnost vůči povětrnosti
. Vyrábí se v široké škále odstínů.
Výrobek má dlouhodobou skladovatelnost, během které nedochází ke změně užitných
vlastností nátěrové hmoty.


Použití:

- Podklad: železo, litina, lehké kovy, dřevo,
dřevotříska, beton, zdivo. Podklad je nutno opatřit vhodnou základní nátěrovou
hmotou.

- Prostředí: interiér, exteriér.

- Příklady: nátěry dveří,
zárubní, dřevěného nábytku a obložení, dřevěné ploty, okapy, parapety,
konstrukce, zahradní nábytek, vozíky, drobné průmyslové předměty, omyvatelné a
otěruvzdorné nátěry stěn.


Vydatnost 14 - 16 m2/l.


Příprava podkladu:

Natírat na suchý, předem připravený
podklad: očistit, odmastit,
podklad zbavit
starých nepřilnavých nátěrů
, odrezit.


Ředidlo:

S
6001
(stříkání), S
6006
(štětec,
váleček).


Příklad nátěrového postupu:Nátěr kovových
předmětů:


1.) 1x barva PRAGOPRIMER
STANDARD S 2000
 nebo FORMEX
ZÁKLAD NA POZINK S 2003
, PRAGOPRIMER
UNIVERZÁL S 2035


2.) místní tmelení
tmelem
, vybroušení tmelené plochy brusným
papírem
;

3.) 1x barva PRAGOPRIMER
STANDARD S 2000
nebo PRAGOPRIMER
UNIVERZÁL S 2035
;

4.) broušení brusným
papírem
č. 280-320 za mokra;

5.) 1-2x email INDUSTROL UNIVERZÁL S
2013.


Nátěr dřevěných předmětů:

1.) 1x napustit lakem Lazurolem
Classic S 1023
, zasychání 24 hodin.

2.) 1-2x barva PRAGOPRIMER
PLUS S 2070
nebo LAZUROL
OKNOBAL ZÁKLAD S 2060
.

3.) 2-3x emaiI INDUSTROL UNIVERZÁL S 2013.
Jednotlivé nátěry emailem musí zasychat nejméně 24 hodin (20 °C).


Může se Vám hodit zakrývací
materiál
, jako papírová
lepicí páska
či zakrývací
fólie
, případně brusné
papíry
. Nezapomeňte na štětce a
válečky.


Další varianty produktu


1110 světle šedá


1110 světle šedá

0,6 l0,75 l4 l9 l2210 tmavě okrová


2210 tmavě okrová

0,375 l0,6 l0,75 l4 l


2320 kávově hnědá


2320 kávově hnědá

0,375 l0,6 l0,75 l4 l

9 l


2430 čokoládově hnědá


2430 čokoládově hnědá

0,375 l0,6 l0,75 l2,5 l

4 l9 l4265 modř pastelová


4265 modř pastelová

0,75 l4 l4550 modř návěstní


4550 modř návěstní

0,375 l0,6 l0,75 l4 l

9 l


5014 zeleň pastelová světlá


5014 zeleň pastelová světlá

0,6 l0,75 l4 l9 l


5080 zeleň hrášková


5080 zeleň hrášková

0,6 l0,75 l4 l9 l


5100 zeleň pastelová tmavá


5100 zeleň pastelová tmavá

0,75 l4 l


5149 zeleň světlá


5149 zeleň světlá

0,6 l0,75 l4 l9 l


5300 zeleň střední


5300 zeleň střední

0,375 l0,6 l0,75 l4 l

9 l5450 zeleň khaki


5450 zeleň khaki

0,6 l0,75 l4 l


5700 zeleň na vagony


5700 zeleň na vagony

0,6 l0,75 l4 l9 l6050 krémově světlá


6050 krémově světlá

0,6 l0,75 l4 l9 l


6100 krémová střední


6100 krémová střední

0,6 l0,75 l4 l9 l


6201 žluť chromová střední


6201 žluť chromová střední

0,375 l0,6 l0,75 l4 l

9 l


6400 žluť chromová tmavá


6400 žluť chromová tmavá

0,6 l0,75 l4 l9 l


6600 žluť dubová


6600 žluť dubová

0,6 l0,75 l4 l


6700 okr světlý


6700 okr světlý

0,6 l0,75 l4 l


7551 oranžová návěstní


7551 oranžová návěstní

0,6 l0,75 l4 l9 l


8140 červeň rumělka světlá


8140 červeň rumělka světlá

0,375 l0,6 l0,75 l4 l

9 l


8191 červeň rumělka tmavá


8191 červeň rumělka tmavá

0,375 l0,6 l0,75 l4 l

9 l


8300 červeň višňová


8300 červeň višňová

0,75 l4 l


8850 červeň višňová tmavá


8850 červeň višňová tmavá

0,6 l0,75 l4 l 


 


Vzorník Industrol S2013


Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS07 - dráždivé látky
GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví


Obsah nebezpečných látek: Xylen (smes), Uhlovodíky, C9, aromatické, Uhlovodíky , C9 -C11, n- alkany, isoalkany, cyklické < 2 %
aromátu, 2-butoxyethan-1-ol. Obsahuje butanonoxim a bis(2-ethylhexanoát) kobaltnatý. Muže
vyvolat alergickou reakci.


EUH066 - Opakovaná expozice může způsobit vysušení nebo popraskání kůže.

EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H226 - Hořlavá kapalina a páry.

H315 - Dráždí kůži.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H373 - Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P261 - Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P312 - Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.​


 


 

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

BARVY » BARVY ŘEDĚNÉ ŘEDIDLY » Industroly SU 2013 » Industrol

Zpět