Glade Electric Scented Oil Romantic Vanilla Blossom osvěžovač vzduchu strojek + náplň 20 ml

  PeMi kód: 371634 EAN: 5000204117820
  Běžná cena s DPH: 126,00 Kč
  Sleva na zboží: 6%
  DPH: 21%
  Skladem
  118,00 Kč

  Glade Electric Scented Oil Romantic Vanilla Blossom osvěžovač vzduchu strojek + náplň 20 ml


  Glade Electric Scented Oil je elektrický osvěžovač vzduchu, který provoní váš
  domov či kancelář vůní sladkých květin, vanilky a bílého dřeva, a tím
  pro vás vytvoří příjemnou atmosféru. Při nízkém nastavení intenzity a denním
  nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň poskytne až 100 dní vůně.


  Charakteristika Glade Electric Scented Oil Romantic Vanilla
  Blossom elektrický osvěžovač vzduchu:  • vůně sladkých květin, vanilky a bílého dřeva

  • výdrž náplně až 100 hodin při 12 hodinovém cyklu

  • balení obsahuje elektrický strojek (odpařovač) a náplň 20 ml


  Použití Glade Electric Scented Oil Romantic Vanilla
  Blossom elektrický osvěžovač vzduchu:  • používejte pouze v dobře větraných prostorách

  • v případě rozlití kapalinu okamžitě utřete

  • nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač

  • uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání

  • osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s
   opatrností

  • osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické
   návyk


  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky


  Obsah nebezpečných látek: linalol, ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát], 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on.


  Signální slovo: Varování


  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
  vyplachování.

  P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.


   

  Třídy nebezpečnosti:

  GHS07

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » OSVĚŽOVAČE VZDUCHU » Elektrické, Náplně » Glade

  Zpět