Glade Electric Scented Oil Romantic Vanilla Blossom elektrický osvěžovač vzduchu náhradní náplň 20 ml

  PeMi kód: 371640 EAN: 5000204117042
  Běžná cena s DPH: 100,00 Kč
  Sleva na zboží: 6%
  DPH: 21%
  Skladem
  94,00 Kč

  Glade Electric Scented Oil Romantic Vanilla Blossom elektrický osvěžovač vzduchu náhradní náplň 20 ml


  Náhradní náplň do elektrického osvěžovače vzduchu
  Glade Electric Scented Oil. Tato náhradní
  náplň provoní váš domov či kancelář vůní sladkých květin, vanilky a
  bílého dřeva, a tím pro vás vytvoří příjemnou atmosféru. Při nízkém
  nastavení intenzity a denním nastavení 12 hodin denně na odpařovači každá náplň
  poskytne až 100 dní vůně.


  Charakteristika Glade Electric Scented Oil Romantic Vanilla
  Blossom náhradní náplň:  • vůně sladkých květin, vanilky a bílého dřeva

  • výdrž náplně až 100 hodin při 12 hodinovém cyklu

  • balení obsahuje náhradní náplň 20 ml (bez strojku/odpařovače)


  Použití Glade Electric Scented Oil Romantic Vanilla
  Blossom náhradní náplň:  • používejte pouze v dobře větraných prostorách

  • v případě rozlití kapalinu okamžitě utřete

  • nezapojujte jiný přístroj nebo kabel do zásuvky nad zahřátý odpařovač

  • uchovávejte obal s bezpečnostními pokyny během celé doby používání

  • osoby s přecitlivělostí na vůně by měly tento výrobek používat s
   opatrností

  • osvěžovače vzduchu nemohou nahradit správné hygienické
   návyk


  Bezpečnostní upozornění
  GHS07 - dráždivé látky


  Obsah nebezpečných látek: linalol, ethyl-[2,3-epoxy-3-fenylbutyrát], 1-(2,6,6-trimethyl-3-cyklohexen-1-yl)-2-buten-1-on.


  Signální slovo: Varování


  H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

  H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

  H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

  P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

  P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

  P280 - Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.

  P302+P352 - PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla

  P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
  čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
  vyplachování.

  P333+P313 - Při podráždění kůže nebo vyrážce: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

  P501 - Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

  Třídy nebezpečnosti:

  GHS07

  Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

  Produkt najdete v kategoriích:

  DROGERIE » OSVĚŽOVAČE VZDUCHU » Elektrické, Náplně » Glade

  Zpět