Duck Fresh Discs Jasmine Jump WC blok, 36 ml

PeMi kód: 560086 EAN: 5000204186994
Běžná cena s DPH: 69,00 Kč
Sleva na zboží: 39%
DPH: 21%
Skladem 195 ks.
41,90 Kč

WC gel Duck Fresh Discs jasmín dokonale vyčistí Vaší toaletu a 
velmi spolehlivě ji ochrání před vodním kamenem. Stačí jednoduše aplikovat na 
vnitřní stěnu mísy a gelový disk Duck se chopí práce za vás. WC gel Duck Fresh
provoní celou místnost vůní kombinující tóny jasmínu, santalového dřeva a 
citrusů . Náplň Duck Fresh vydrží cca 6 týdnů nebo až 600 spláchnutí.


V balení naleznete gelovou náplň a praktický hygienický aplikátor. Dokonale
vyčistí vaši toaletu, gel spolehlivě ochrání WC proti vodnímu kamenemi při
každém spláchnutí. Náplň vydrží cca 6 týdnů nebo 600 spláchnutí.  • dokonale vyčistí vaši toaletu

  • spolehlivě ochrání WC mísu před vodním kamenem při každém spláchnutí

  • vůně kombinující tóny jasmínu, santalového dřeva a citrusů

  • hygienický aplikátor

  • vydrží až 600 spláchnutí


Složení:

<5% aniontové povrchově aktivní látky, 15-30%
neiontové povrchově aktivní látky, parfémy, linalool, hexyl cinnamal, citral,
geraniol.


Návod:

Zajistěte, aby toaleta byla čistá. Vložte náplň
s  gelem do dávkovače tak, aby západka zaskočila do prvního otvoru.
Odstraňte víčko. Přitlačte náplň na vnitřní stěnu záchodové mísy blízko okraje.
Stiskněte západku a stlačte dávkovač k míse dokud západka nezaskočí do dalšího
otvoru. Uvolněte dávkovač rovným pohybem dozadu. Na stěně mísy zůstane gelový
disk který uvolňuje svěží a výraznou vůni. Pevně nasaďte víčko zpět a uložte pro
další použití. Jedna celá náplň obsahuje 6 gelových disků a vydrží až 600
spláchnutí.


Upozornění:

Udržujte mimo dosah dětí a zvířat. Pokud
dojde ke kontaktu s očima, vypláchněte je velkým množstvím vody a vyhledejte
lékařskou pomoc. Pokud dojde k polknutí, okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc
a  ukažte tento obal. Umyjte a osušte si ruce po použití. Pouze pro použití
v  toaletních mísách. Obsahuje kumarin. Může vyvolat alergickou reakci.


O výrobci:

Duck je značkou společnosti Johnson Family.
Dnes již pátá generace společnosti S.C. Johnson pokračuje v dědictví svého
zakladatele. S.C. Johnson je už více než 120 let symbolem výjimečné kvality.
Vyrábí inovativní čistící prostředky a bere přitom ohled na společnost, životní
prostředí a především na blaho svých zákazníků. Produkty od této rodinné firmy
jsou bezpečné a účinné. Mezi další značky této společnosti patří například
Pronto, Raid nebo Glade.

H271 Může způsobit požár nebo výbuch; silný oxidant.
H302 Zdraví škodlivý při požití.
H314 Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí.
H315 Dráždí kůži.
H317 Může vyvolat alergickou kožní reakci.
H318 Způsobuje vážné poškození očí.
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
H361 Podezření na poškození reprodukční schopnosti nebo plodu v těle matky.
H400 Vysoce toxický pro vodní organismy.
H410 Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
H412 Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P301+P312 PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)
P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Ke stažení:

Bezpečnostní list

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Čističe na wc » Závěsné tuhé, tablety

Zpět