Cif univerzální antistatický čistící prostředek 400ml

PeMi kód: 101346 EAN: 7615400742813, 7615400772360
Běžná cena s DPH:
DPH: 21%
Skladem 1 ks.
79,00 Kč

Cif univerzální antistatický čistící prostředek 400mlInformace o produktuCif Prof. Multi Surface odstraňuje odolné
otisky prstů a skvrny ze všech povrchů, zanechává zářivou čistotu beze
šmouh

* Čistí, chrání a leští v jednom kroku
* Vysoce účinné složení; šetrně čistí a leští
* Účinné povrchově aktivní látky pro skvělé čištění
* Nehořlavý
* K okamžitému použití
* Odour Neutralizing Technology (ONT)=neutralizace nepříjemných pachů


Texty H a EUH vět uvedených v oddílu 3:

• H220 - Extrémně hořlavý plyn.

• H302 - Zdraví škodlivý při požití.

• H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.

• H315 - Dráždí kůži.

• H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

• H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

• H330 - Při vdechování může způsobit smrt.

•H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

• H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

Zkratky a akronymy:

•AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (mezinárodní organizace)

• DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům

• EUH - CLP doplňující věty o nebezpečnosti

•PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické

• PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům

• číslo REACH - registrační číslo REACH bez části, která specifikuje dodavatele

•vPvB - lvysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní

•ATE - Odhad akutní toxicity

Konec​

Třídy nebezpečnosti:

GHS02

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Ke stažení:

Bezpečnostní list

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » ČISTÍCÍ PROSTŘEDKY » Nábytek

Zpět