Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

CIF leštěnka na nábytek 400ml

SLEVA %
69 Kč
Skladem 14 ks.
  • Cena bez 21% DPH: 57,02 Kč
  • PeMi kód: 104065
  • EAN: 7615400742837, 7615400772322, 7615400760596

Cif leštěnka na nábytek 400ml

Cif Prof. Wood Furniture Polish odstraňuje prach a nečistoty z ošetřených dřevěných povrchů a zanechává na nich vrstvu, která chrání dřevo před každodenním opotřebováním

*Čistí, chrání a leští v jednom kroku *Vysoce účinné složení; šetrně čistí a leští *Účinné povrchově aktivní látky pro skvělé čištění *Nehořlavý *K okamžitému použití *Odour Neutralizing Technology (ONT)= neutralizace nepříjemných pachů

Texty H a EUH vět uvedených v oddílu 3:
• H220 - Extrémně hořlavý plyn.
• H302 - Zdraví škodlivý při požití.
• H304 - Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt.
• H315 - Dráždí kůži.
• H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.
• H318 - Způsobuje vážné poškození očí.
• H330 - Při vdechování může způsobit smrt.
•H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.
• H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.
Zkratky a akronymy:
•AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products (mezinárodní organizace)
• DNEL - odvozená úroveň, při které nedochází k nepříznivým účinkům
• EUH - CLP doplňující věty o nebezpečnosti
•PBT - perzistentní, bioakumulativní a toxické
• PNEC - odhad koncentrace, při které nedochází k nepříznivým účinkům
• číslo REACH - registrační číslo REACH bez části, která specifikuje dodavatele
•vPvB - lvysoce perzistentní a vysoce bioakumulativní
•ATE - Odhad akutní toxicity

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡