Bonux Lilac Tropical Fresh prací pášek, 60 praní

PeMi kód: 360930 EAN: 4084500722620
Běžná cena s DPH: 255,00 Kč
Sleva na zboží: 6%
DPH: 21%
Skladem
240,00 Kč

Bonux Tropical Fresh je cenově výhodný prací prášek.


Bonux Lilac Tropical Fresh je prací prášek, který dodá vašemu prádlu
dlouhotrvající svěžest s výdrží až 8 hodin. Není vhodný pro prádlo z vlny a
hedvábí.


Charakteristika Bonux Lilac Tropical Fresh prací prášek:  • svěží vůně trvající až 8 hodin

  • čistota vašeho prádla

  • dobrá cena

  • 60 praní (4,5 kg)


Složení Bonux Tropical Fresh prášek na praní:


5-15% aniontové povrchově aktivní látky, kyslíková bělící činidla, <5%
neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty, polykarboxyláty, zeolity, enzymy,
optické zjasňovače, parfémy, Benzyl Salicylate, Coumarin, Linalool.Bonux Lilac
3v1 prací prášek 60 dávek 4,5 kg


Bezpečnostní upozornění
GHS07 - dráždivé látky


Obsah nebezpečných látek: EUH208 - Obsahuje Delta-Damascone. Může vyvolat alergickou reakci


Signální slovo: Varování


EUH208 - Obsahuje (viz nebezpečné látky). Může vyvolat alergickou reakci.

H302 - Zdraví škodlivý při požití.

H315 - Dráždí kůži.

H317 - Může vyvolat alergickou kožní reakci.

H318 - Způsobuje vážné poškození očí.

H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

H335 - Může způsobit podráždění dýchacích cest.

H400 - Vysoce toxický pro vodní organismy.

H410 - Vysoce toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

H412 - Škodlivý pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.​

Třídy nebezpečnosti:

GHS07

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » Prací prostředky » Prací prášky » Bonux

Zpět