Biolit P proti lezoucímu hmyzu 400ml

PeMi kód: 100098 EAN: 5000204918588
Běžná cena s DPH: 89,00 Kč
Sleva na zboží: 11%
DPH: 21%
Skladem
79,00 Kč

 Biolit P proti lezoucímu hmyzu 400ml


Insekticidní aerosolový přípravek, specialista na hubení lezoucího hmyzu.
Biolit proti lezoucímu hmyzu, insekticid díky účinnému složení působí okamžitě
během několika sekund a poskytuje dlouhotrvající ochranu až 4 týdny. Zahubí
dospělé šváby a jejich vajíčka. Působí i na lezoucí hmyz jako jsou např. rus
domácí, mravenci, pavouci, rybenky, ploštice a cvrčci.


Návod k použití:

Před použitím důkladně protřepejte. Pro
okamžité usmrcení stříkejte přímo na hmyz. Pro dlouhodobý účinek nastříkejte na
místa předpokládaného výskytu a úkrytů hmyzu ze vzdálenosti asi 20 cm. Účinnost
přípravku po zaschnutí zůstane zachována několik týdnů, pokud není povrch omyt
nebo otřen.


Upozornění:

Používejte dle návodu. Nestříkejte na osoby a
zvířata. Skladujte odděleně od potravin, nápojů a krmiv pro zvířata. Před
aplikací odneste nebo zakryjte potraviny, zařízení k přípravě potravin a nádobí.
Nestříkejte na elektrická zařízení pod napětím. Před použitím odstraňte nebo
zakryjte terária, akvária a zvířecí klece. Při postřiku mějte vypnutý vzduchový
filtr u akvária. Používejte pouze v dobře větraných prostorách.


Složení:

Účinné látky: piperonylbutoxid 5 g/kg,
tetramethrin 2,5 g/kg, deltamethrin 0,1 g/kgBezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky
GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí


Obsah nebezpečných látek: 0,125 g 1R-trans-fenothrinu a 0,1 g prallethrinu ve 100 g přípravku


Signální slovo: Nebezpečí


H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H229 - Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může roztrhnout.

H411 - Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P211 - Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 - Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P264 - Po manipulaci důkladně omyjte ….

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P410+P412 - Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

Třídy nebezpečnosti:

GHS02
GHS09

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » ODPUZOVÁNÍ A HUBENÍ ŠKŮDCŮ » Lezoucí hmyz,myši,krtci,slimáci
DOMÁCNOST » Domácím škůdci » Myši, krtci, slimáci a lezoucí hmyz

Zpět