Ariel Color Compact prací prostředek 50 pracích dávek 3,75kg

PeMi kód: 100525 EAN: 4015600863722, 4015600863722, 4084500703094
Běžná cena s DPH:
DPH: 21%
Skladem
369,00 Kč

Ariel Color Compact prací prostředek 50 pracích dávek 3,75kg


Prací prášek Ariel Color vhodný na barevné prádlo,
skvěle zachová barvu i tvar praného prádla. Proniká do hloubky vláken a
perfektně odstraňuje nečistoty. Prací prášek Ariel Color s
nízkou pěnivostí je určen pro barevné prádlo. Díky speciální ochraně udrží
zářivé barvy vašeho oblečení na dlouhou dobu. Uchovávejte mimo dosah dětí.
Nebezpečí vážného poškození očí. Dráždí kůži. Při zasažení očí okamžitě důkladně
vypláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc. Používejte osobní ochranné
prostředky pro oči a obličej. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc a
ukažte tento obal nebo označení.


Složení pracího prášku Ariel:

15-30% aniontové povrchově
aktivní látky, <5% neiontové povrchově aktivní látky, fosfonáty,
polykarboxyláty, zeolity, enzymy, parfémy.
Bezpečnostní upozornění


GHS07 - dráždivé látky


Signální slovo: Varování
H319 - Způsobuje vážné podráždění očí.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P301+P312 - PŘI POŽITÍ: Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ
STŘEDISKO/lékaře/ tel. 224 919 293 nebo 224 915 402 (24 hodin denně)

P305+P351+P338 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

P337+P313 - Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
Soubory ke stažení

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » Prací prostředky » Prací prášky » Ariel

Zpět