Nastavení cookies

Kliknutím na tlačítko SOUHLASÍM povolíte používání cookies, které usnadňují navigaci na našem webu, pomáhají nám analyzovat fungování a používání našeho webu a umožňují nám zobrazovat relevantní marketingový obsah.

Galvinol základní barva na kov, tranparentní, 750 ml

SLEVA %
735 Kč
Skladem
  • Cena bez 21% DPH: 607,44 Kč
  • PeMi kód: 100278
  • EAN: 8715743006883, 8715743015953
Základ na obtížně natíratelné materiály, jako jsou např lehké kovy (měď, mosaz, nerez, zinek a pod.), ale i na plasty, sklo, porcelán a podobně.
 

Speciální základ na obtížně natíratelné materiály, jako jsou např lehké kovy (měď, mosaz, nerez, zinek a pod.), ale i na plasty, sklo, porcelán a podobně. Aplikuje se v tenké vrstvě bez ohledu na estetiku. Pro lepší orientaci na  natřených plochách je pro barven do modra. Vysoká vydatnost 35 m² z litru, přetíratelný již po 30 minutách. Speciální primer na rozpouštědlové bázi. Pro aplikaci štětcem. Vytváří lepkavý povrch jako ideální adhézní povrch.

Orientační vydatnost:
35 m² z litru

Příprava:
Odstraňte olej, mastnotu a všechny ostatní povrchové nečistoty alkalickým nebo vysokotlakým čištěním (pára) v kombinaci s  vhodnými čisticími prostředky.Úplně odstraňte předchozí nátěry. V závislosti na  nutnosti použijte drátěný kartáč, pískování nebo brusný papír. Během aplikace musí být povrch čistý a suchý.

Lakování:
Pro zajištění homogenity je třeba lak před použitím důkladně promíchat. DUPLI-COLOR Speciální adhezní nátěr GALVINOL je  určen k aplikaci štětcem. Aplikace stříkací pistolí se nedoporučuje.Používejte přírodní štětiny, dlouhé vlasové kartáče. Naneste nátěr ve velmi tenkých jednotných vrstvách.Používejte v dobře větraných prostorách. Během aplikace by měla okolní plocha, podklad a adhezní nátěr mít teplotu vyšší než 5 °C a nižší než 35 °C.

Naneste vrchní nátěr nejdříve po 30 minutách, ale do 24 hodin. Čím déle budete čekat, tím větší je riziko, že na lepivém povrchu budou obsaženy částice prachu a nečistot.

Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky GHS02 - hořlavé látky GHS07 - dráždivé látky GHS07 - dráždivé látky GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS08 - látky nebezpečné pro zdraví GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí GHS09 - látky nebezpečné pro životní prostředí

Signální slovo: Nebezpečí

Obsah nebezpečných látek

uhlovodíky, isoalkanes, C7-C10, xylen (smĕs isomerů).

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry. H226 Hořlavá kapalina a páry. H304 Při požití a vniknutí do dýchacích cest může způsobit smrt. H312 Zdraví škodlivý při styku s kůží. H315 Dráždí kůži. H319 Způsobuje vážné podráždění očí. H332 Zdraví škodlivý při vdechování. H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest. H336 Může způsobit ospalost nebo závratě. H361d Podezření na poškození plodu v těle matky vdechováním. H373 Může způsobit poškození orgánů při prodloužené nebo opakované expozici. H411 Toxický pro vodní organismy, s dlouhodobými účinky. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P103 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření. P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly. P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách. P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí. P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody a mýdla P370+P378 V případě požáru: K hašení použijte dle bezpečnostního listu hasící přístroj/písek/oxid uhličitý. P403+P235 Skladujte na dobře větraném místě. Uchovávejte v chladu. P405 Skladujte uzamčené. P501 Odstraňte obsah/obal dle instrukcí na výrobku.

Třídy nebezpečnosti

GHS02
GHS07
GHS08
GHS09

Ke stažení

Bezpečnostní list

⇡ Zpět nahoru ⇡