AirWick 4v1 Bílé květy frézie, osvěžovač vzduchu ve spreji, balení 2+1 ks ZDARMA, 3x 240ml

PeMi kód: 251719 EAN: 3059943016569
Běžná cena s DPH:
DPH: 21%
Skladem
119,00 Kč

AirWick 4v1 Bílé květy frézie, osvěžovač vzduchu ve spreji, balení 2+1 ks ZDARMA, 3x 240ml


Přiveďte k životu aroma šumivé frézie a delikátné rozkvetlé bílé růže.
Na použití jednoduché spreje, které neutralizují pachy a naplní váš domov
krásnými vůněmi. Zachytí lehkou vůni čerstvě řezaných bílých květin, frézie a
francouzského jasmínu (až do konce s nádechem zeleného jablka).


Podrobně si prečtěte pokyny pro bezpečné zacházení a předlékařskou první
pomoc a upozornění před použitím výrobku.


Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky


Obsah nebezpečných látek: Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Signální slovo: Nebezpečí


H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může
roztrhnout.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P305+P351+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování. 

Třídy nebezpečnosti:

GHS02

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » OSVĚŽOVAČE VZDUCHU » Spreje

Zpět