Air Wick 4v1 Antitabac, osvěžovač vzduchu 100 % přírodní 240 ml

PeMi kód: 372078 EAN: 3059943016576
Běžná cena s DPH: 50,00 Kč
Sleva na zboží: 6%
DPH: 21%
Skladem
47,00 Kč

Air Wick 4v1 Antitabac, osvěžovač vzduchu 100 % přírodní 240 ml


Eliminuje zápach tabáku a naplní místnost svěžestí. Vůně Premium, eliminuje
pachy, účinkuje během několika vteřin.


Na použití jednoduché spreje, které neutralizují pachy a naplní váš domov
krásnými vůněmi.


Bezpečnostní upozornění
GHS02 - hořlavé látky


Obsah nebezpečných látek: Obsahuje Benzisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.


Signální slovo: Nebezpečí


H222 - Extrémně hořlavý aerosol.

H222+H229 - Extrémně hořlavý aerosol. Nádoba je pod tlakem: při zahřívání se může
roztrhnout.

P101 - Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 - Uchovávejte mimo dosah dětí.

P103 - Před použitím si přečtěte údaje na štítku.

P210 - Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P260 - Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.

P305+P351+P310 - PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní
čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve
vyplachování.

Třídy nebezpečnosti:

GHS02

Zákazníci s tímto výrobkem též kupují:

Ke stažení:

Bezpečnostní list

Produkt najdete v kategoriích:

DROGERIE » OSVĚŽOVAČE VZDUCHU » Spreje » Air Wick

Zpět